نمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت دوم ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشته تجربی- خرداد 97