سؤالات امتحانی انسان و محیط زیست پایه یازدهم درس 5 زباله، فاجعۀ محیط زیست