درس هایی از قرآن

تاریخ آغاز:1396/12/10

تاریخ پایان:1396/12/16

1- دلیل همراهی هارون با حضرت موسی، در دعوت فرعون چه بود؟
الف) برادر بزرگ‌تر
ب) سواد بیش‌تر
ج) بیان روان‌تر

2- در آیه 61 سوره توبه، پیامبر به چه عنوانی معرفی شده است؟
الف) گوش شنوا
ب) چشم بینا
ج) دست توانا

3- توصیه قرآن در برابر سخنان نابجا و ناروا، چیست؟ 
الف) قهر و طرد
ب) گذشت با کرامت 
ج) مقابله به مثل

4- آیه 187 سوره بقره، همسر را به چه چیزی تشبیه می‌کند؟ 
الف) آینه
ب) لباس
ج) خانه

5- وظیفه والدین در برابر تربیت دینی فرزندان چیست؟
الف) دعوت به نماز
ب) استمرار و تکرار دعوت
ج) هر دو مورد