درس هایی از قرآن

تاریخ آغاز:1396/12/03

تاریخ پایان:1396/12/09

1- امام حسین علیه السلام چه امری را عامل بی‌توجهی مردم به سخنانش دانست؟
الف) ترک نماز و روزه
ب) ناآگاهی از قرآن و سنت
ج) خوردن لقمه حرام

2- قرآن در سوره مطففین، نتیجه کم فروشی و حق الناس را چه می‌داند؟
الف) فسق و فجور
ب) کوتاه شدن عمر
ج) کیفر سخت دنیوی

3- حضرت ابراهیم برای خانواده‌اش، چه چیزی را از خدا طلب کرد؟
الف) مهر و محبت مردم
ب) رزق و روزی وسیع
ج) نسل و ذریه کثیر

4- آیه 96 سوره مریم، به کدام فایده دنیوی ایمان و عمل صالح اشاره دارد؟
الف) گشایش در زندگی
ب) محبوبیت نزد مردم
ج) آرامش و امنیت جامعه

5- خداوند در آیه دوم سوره صف، چه کسانی را توبیخ می‌کند؟
الف) نمازگزاران بدون انفاق
ب) گویندگان بدون عمل
ج) مردان و زنان بدون همسر