دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس پنجم انسانی و درس چهارم غیر انسانی

1-      دیدگاه پیامبران الهی در باره مرگ چیست؟ ص52

2-      سرلوحه دعوت پیامبران چه چیزی بوده است؟ ص52

3-      پیامبران الهی وجود معاد را چگونه بیان می کردند؟ ص52

4-      قانون عقلی "دفع خطر احتمالی عقلا لازم است." را ضمن مثال توضیح داده و بیان کنید چگونه با استفاده از آن می توان معاد را اثبات کرد؟ ص53

5-      پیامبران الهی پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده و آن را لازمه ایمان به خدا قرا داده اند؟ ص56

6-      آیا با خبردادن پیامبران از معاد و با استفاده از قاعده عقلی می توان معاد رااثبات کرد؟توضیح دهید. ص53

7-      چگونه می توان بر اساس آیه مبارکه "الله لا اله الا هو لیجمهنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا" معاد را اثبات کرد؟ ص53

8-      با قرآن از چند طریق می توان قرآن را اثبات کرد؟ص53

9-      استدلال های قرآن برای اثبات معاد را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟ ص54

10-  چرا برخی واقعه بزرگ و با عظمتی مثل معاد را انکار می کنند؟ ص54

11-  چند نمونه از آیات قرآن که دلالت بر امکان معاد دارند راذک کنید.ص 54

12-  استدلال های قرآن برحتمی بودن معاد چیست؟ ص55

13-  چگونه می توان بر اساس حکمت الهی معاد را اثبات کرد؟ ص55

14-  آیه مبارکه " افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون" اشاره به کدام یک از دلایل ضرورت معاد دارد؟ ص56

15-  عدل خداوند در مورد انسان ها به چه معناست؟ ص56

16-  چرا تحقق وعده عدل الهی در زندگی دنیوی انسان امکان ناپذیر است؟ ص56

17-  چگونه بر اساس عدل الهی می توان معاد را اثبات کرد؟ ص56

18-  آیه مبارکه "ام نجعل الذین آمنوا و عملو الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار" به کدام یک از دلایل ضرورت معاد اشاره دارد؟ ص57

http://arshportal.com