دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس چهارم انسانی و درس سوم غیر انسانی

1-      فرصت محدود  انسان برای استفاده از سرمایه ها در جهت رسیدن به هدف چه زمانی پایان می یابد؟ ص42

2-      دیدگاه های انسان ها در برخورد با مرگ چیست؟ ص43

3-      ویژگی های بعد جسمانی انسان چیست؟ ص43

4-      ویژگی های بعد روحانی انسان چیست؟ ص43

5-      دیدگاه پیامبران الهی در باره مرگ چیست؟ ص43

6-      رسول خدا(ص) در مورد مرگ چه نظری را ارائه می فرمایند؟ ص43

7-      باهوش ترین مومنان از دیدگاه پیامبر(ص) چه کسانی هستند؟ ص43

8-      پیامبر(ص) دنیا و مرگ را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟ ص43

9-      آیه مبارکه " و ما هذه الحیوه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الآخره لهی الحیوان" بر چه چیزی تاکید دارد؟ ص44

10-  پیامدهای اعتقاد به معاد چیست؟ص44

11-  آیه مبارکه " من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون" به کدام یک از پیامدهای اعتقاد به معاد اشاره دارد؟ص44

12-  انسان معتقد به معاد در مورد اعمال نیک خود چگونه می اندیشد؟ ص44

13-  معتقدین به معاد مرگ را برای چه کسانی ناگوار و هولناک می دانند؟ ص 45

14-  آیا نترسیدن خداپرستان از مرگ به معنای آرزوی مرگ توسط آن هاست؟ ص45

15-  علت آن که معتقدان به معاد از حق مظلوم دفاع می کنند و فداکاری در راه خدا برای آن ها آسانتر شده و در شجاعت به مرحله عالی می رسند، چیست؟ ص45

16-  دلیل استقبال شهادت از سوی معتقدان به معاد چیست؟ ص45

17-  نترسیدن خداپرستان از مرگ و از طرفی درخواست عمر طولانی از خدا برای تلاش درراه خدا و خدمت به آن ها، باعث بوجودآمدن چه پیامدهای مثبتی برای آن ها می شود؟ ص45

18-  امام حسین(ع) را چگونه تبین می فرمایند؟ص 45

19-  چرا برخی انسان ها وجود دنیای پس از مرگ را انکار می کنند؟ ص46

20-  دیدگاه منکران معاد در باره مرگ چیست؟ ص46

21-  آیه مبارکه " وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون" اشاره به کدام دیدگاه در مورد مرگ دارد؟ ص46

22-  پیامدهای انکار معاد چیست؟ص46

23-  منکران معاد برای تسکین خود و فرار از ناراحتی مرگ به چه راه هایی متمسک می شوند؟ ص46

24-  آیا پیامدهای منفی انکار معاد گریبان معتقدان به معاد را نیز می گیرد؟ چرا؟ ص47

25-  چرا رفتار برخی معتقدان به معاد تفاوتی با رفتار منکران معاد ندارد؟ ص47

http://arshportal.com