سوالات تستی ریاضی (1) دهم رشته ریاضی و تجربی  معادلۀ درجۀ دوم و روابط بین ریشه‌های آن