درس هایی از قرآن

تاریخ آغاز:1396/11/26

تاریخ پایان:1396/12/02

1- آیه 6 سوره ضحی به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟
الف) یتیم بودن
ب) فقیر بودن
ج) سیّد بودن

2- پیامبر اکرم چه کسانی را از مسجد بیرون کرد؟
الف) کافران و مشرکان
ب) منافقان و ریاکاران
ج) تارکان زکات و انفاق

3- اقامه نماز در مسجد،‌از کدام شرایط نماز است؟
الف) شرایط صحت
ب) شرایط قبولی
ج) شرایط کمال

4- آیه 120 سوره آل عمران به کدام ویژگی دشمنان اشاره دارد؟
الف) اگر خیری به شما برسد ناراحت می‌شوند
ب) اگر زیانی به شما برسد خوشحال می‌شوند
ج)‌هر دو مورد

5- کدام یک از موارد ذیل، از شرایط قبولی نماز است؟
الف) وضو یا تیمم
ب) لقمه حلال
ج) عطر و مسواک