نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 2- روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک