نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 12- فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری