نمونه سوالات امتحانی تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی - درس 11- حکومت جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری