نمونه سوال امتحان نوبت اول آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی با پاسخ تشریحی