دینی دهم

نمونه سوالات بدون پاسخ متن درس سوم دینی پایه دهم-رشته انسانی

درس سوم

 1. با تدبر در آیات قرآن، ابعاد وجودی انسان چیست؟

 2. ویژگی های بعد جسمانی(مادی) انسان چیست؟

 3. ویژگی های بعد روحانی(غیر جسمانی ) انسان چیست؟

 4. نشانه ها و دلایلی را که دانشمندان بر وجود بعد روحانی انسان ذکر کرده اند، نام ببرید.

 5. چرا انسان برای اثبات وجود "خود"ش نیاز به استدلال ندارد؟

 6. از "خود" هر کسی به چه چیزی تعبیر می شود؟

 7. چگونه ثابت می کنید، "من" شما در طول زندگی ثابت است؟

 8. محور ثابت و حقیقت تغییر ناپذیر درون هر انسان، چیست؟

 9. چرا این حقیقت تغییر ناپذیر وابسته به جسم و کالبد مادی ما نیست؟

 10. اگر شخصیت یا "من" انسان به جسم وابسته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

 11. "من" ثابت انسان، چه تاثیری بر روابط اجتماعی دارد؟

 12. آیا ثبات هویت و "خود" ما، ناشی از ثبات اندام های ما نیست؟ چرا؟

 13. انواع خواب و رویا را ذکر کنید.

 14. رویای صادقه به چه نوع خوابی می گویند؟

 15. آیا در قرآن کریم برای رویای صادقه، نمونه سراغ دارید؟ذکر کنید.

 16. در فرهنگ دینی از بعد غیر جسمانی انسان به چه چیزی تعبیر شده است؟

 17. بعد غیر مادی انسان چه توانائی هایی به او می بخشد؟

 18.   منظور از ثابت بودن خود چیست ؟

 19.   بُعد جسمانی انسان ، چه ویژگی هایی دارد که نمی تواند منشأ رؤیاهای صادقه  باشد ؟

 20.  با مثالی بیان کنید که قوانین و مقرّرات جامعه و روابط بین افراد ،  برپایه ی پذیرش ( من ثابت ) بنا  شده است ؟

 21.    به چه نوع خواب هایی ،  رؤیا های صادقه گفته می شود ؟

 22.   چرا نمی توانیم رؤیا های صادقه را به بُعد مادی و جسمانی خود نسبت دهیم ؟

 23.  آیا حقیقت ثابت و تغییر ناپذیر ( من ) در انسان می تواند به جسم و کالبد او بستگی داشته باشد ؟

http://arshportal.com