79سوال تستی فیزیک (2) پایه یازدهم رشته تجربی - فصل 1- قسمت دوم- قانون کولن