دستور زبان فارسی، آرایه های ادبی و قالب های شعری فارسی دهم