امتحان نوبت اول آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی - دیماه 96