سرفصل های کتاب زیست شناسی پایه دهم + شرح کوتاه از هر فصل

 

در ادامه این مطلب به معرفی کتاب زیست شناسی پایه دهم می پردازیم .

این مطلب شامل سرفصل های کتاب زیست شناسی پایه دهم + شرح کوتاهی از هر فصل می باشد .

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید . 

همچنین میتوانید از مطلب پیشنویس کتاب زیست شناسی پایه دهم بازدید کنید.
فصل اول کتاب زیست شناسی : زیست شناسی دیروز، امروز،فردا
 
این فصل به سیر تحول زیست شناسی و چشم انداز های پیش روی آن می پردازد و محتوای دقیق آن پس از کامل شدن
ارائه خواهد شد .
 
فصل دوم کتاب زیست شناسی : گوارش و جذبمواد
 
ساختار بافتی لولة گوارش انسان همراه با معرفی مختصر بافت پوششی و پیوندی
 
کار و فیزیولوژی دستگاه گوارش در انسان - گوارش در دهان با تأکید بر گوارش شیمیایی (آمیلاز، موسین، لیزوزیم) ،
 
کار بخشهای مختلف ( دهان ، حلق ، مری ، معده ، روده ها و غدد ضمیمه )، انواع روش های تبادل مواد برای جذب
 
مواد غذایی ، معرفی لنف و نقش آن در جذب چربی ها - تنظیم فعالیت های دستگاه گوارش
 
تنوع گوارش در پستانداران و جانداران: واکوئول گوارشی، کیسة گوارشی، لولة گوارشی
 
فصل سوم کتاب زیست شناسی : تبادل گازها
 
دستگاه تنفس در انسان :ساختار بافتی ، مکانیسم دم و بازدم،هواهای تنفسی، انتقال گازها در خون،تبادل گاز بین بافت،
 
خون و کیسههای هوایی، تنفس سلولی، تنظیم فعالیت های تنفسی
 
تنوع تنفس در جانوران ( تک سلولی ، ششی ، آبششی ، نایی، پوستی ، کلواکی ، دهانی حلقی )
 
فصل چهارم کتاب زیست شناسی دهم : دستگاه گردش مواد
 
دستگاه گردش خون در انسان: ساختار بافتی همراه با بافت گرهی قلب،کار قلب، انواع گردش خون عمومی وششی ،
 
عملکرد دریچهها و ضربان قلب، صداهای قلب، الکتروکاردیوگرافی (الکتروکاردیوگرام)، ساختار رگ ها ، حرکت خون
 
در رگها، توزیع خون در بافتها، تبادل مواد بین مویرگها و سلولها، خون و کار آن،گروههای خونی، تنظیم دستگاه
گردش خون
تنوع گردش مواد در جانوران ( تعداد حفرات قلب، ساده، مضاعف، بسته، باز، همولنف ،گاسترووسکولارو..
 
فصل پنجم کتاب زیست شناسی کلاس دهم : دستگاه دفع مواد زاید
 
دستگاه دفع مواد زائد در انسان : ساختار بافتی کلیه ها و نفرون ها ، تشکیل و دفع ادرار،مواد دفعی در انسان ( اوره و
اسیداوریک). تنظیم دفع مواد زائد
 
تنوع دستگاه دفع در جانوران ( واکوئل های دفعی، نفریدی ، لوله های مالپیگی، غده های دفعی ، انواع کلیه
 
فصل ششم کتاب زیست شناسی دهم : گیاهی 1
 
سلول گیاهی ، سازمانیابی سلول ها در گیاهان ، سه سیستم بافتی ، مریستم ها و عملکرد آن ها در ساقه و ریشه ،
 
ساختار نخستین ریشه ، ساقه و برگ
 
فصل هفتم کتاب زیست شناسی پایه دهم : گیاهی 2
 
انتقال مواد در گیاهان: جذب از ریشه و انتقال در آن، شیره خام و انتقال آن، شیره پرورده و انتقال آن،
دفع مواد در گیاهان
 
عناصر موردنیاز گیاهان ،کودها، قارچ – ریشه (میکوریز،) جذب واستفاده از نیتروژن،گیاهان گوشتخوار و حرکت در
گیاهان
 
توافق های انجام شده در تالیف کتاب زیست شناسی پایه دهم
 
فصل مجزایی برای مولکول های زیستی ، اندامک های سلولی و راه های عبور مواد از غشا نباشد 
 
بلکه به فراخور نیاز در هر موضوع به صورت خلاصه به این موارد پرداخته می شود.
 
استفاده هرچه بیشتر و بهتر از تصاویر برای ارائه محتوا 
 
انواع سلول ها و بافت های جانوری در هر دستگاه آورده می شود.
 
بنابراین فصل مجزایی برای معرفی بافت های جانوری نداریم.
 
مباحث گیاهان و جانوران در فصل های مجزا می آید.
 
فعالیت های عملی و ازمایشگاهی در هر فصل به تناسب موضوع اورده شود .
 
-----
 
با آرزوی موفقیت برای شما
 
منبع:Class-10.rozblog.com